Ochrona danych osobowych (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

- klienci i kontrahenci

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE

L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Grąbczewska prowadząca działalność nierejestrowaną.

2. W sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych może się Pani/ Pan skontaktować z Administratorem poprzez adres korespondencyjny, to jest: Ciechocin 10, 87-408 Ciechocin oraz adres e-mail: caligrafiamou@gmail.com.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów:

a) nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Administratorem

(m.in. ofertowanie, wykonanie zawartych umów/ zleceń, rozpatrywanie reklamacji lub też ich składanie, dokonanie rozliczeń finansowych);

b) przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (jeśli wyrazili Państwo na to zgodę),

c) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa),

d) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

e) przechowywania danych dla celów archiwalnych.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w związku z realizacją łączącej nas umowy lub w związku z działaniami zmierzającymi do zawarcia umowy;

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

c) 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania przez Administratora prawnie ciążących

na nim obowiązków w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne;

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, czyli ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić Pani/Pana dane na podstawie przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych - na podstawie art. 15 RODO;

b) sprostowania danych - na podstawie art. 16 RODO;

c) usunięcia danych - na podstawie art. 17 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 RODO;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - na podstawie art. 21 RODO;

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres do czasu zakończenia trwania wiążącej strony umowy/ realizacji zlecenia, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Wszystkie wymienione w punkcie 6 i 8 prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

10. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/ zlecenia.

Klauzula Facebook/Instagram: https://www.facebook.com/caligrafiamou/posts/371646657611973